Vrijdag, 29/09/2023 - 04:02

Tag: Boek V. Steeds dieper zinkende

Hoofdstuk II. Madeleine

Hij was iemand van ongeveer vijftig jaar, met een peinzend voorkomen en een goedhartig karakter. Meer wist men niet van hem te zeggen. Tengevolge der snelle ontwikkeling van de industrie, in welke hij zulk een bewonderenswaardige hervorming had gebracht, was M. sur M. het middelpunt van een groote...

Hoofdstuk IV. De heer Madeleine in rouw

In ’t begin van ’t jaar 1821 berichtten de dagbladen den dood van den heer Myriel, bisschop van D., „bijgenaamd Monseigneur Bienvenu,” in den ouderdom van twee-en-tachtig jaren en in den reuk van heiligheid overleden. De bisschop van D. – om hier een bijzonderheid bij te voegen,...

Hoofdstuk V. Flikkeringen aan den horizon

Allengs en met der tijd was elke oppositie verdwenen. In den beginne hadden zich allerlei boosaardigheden en lasterlijke praatjes tegen den heer Madeleine verheven – een soort van algemeene wet tegen al wat in de hoogte komt – vervolgens waren ’t slechts schimpscheuten en spotternij,...

Hoofdstuk VI. Vader Fauchelevent

Op zekeren ochtend ging mijnheer Madeleine te M. sur M. door een kleine, ongeplaveide straat: hij hoorde rumoer en zag op eenigen afstand een groep menschen. Hij ging er heen. Een oude man, Fauchelevent geheeten, lag onder zijn kar, waarvan het paard gevallen was. Deze Fauchelevent behoorde tot de...

Hoofdstuk VII. Fauchelevent wordt tuinier te Parijs

Fauchelevent had door zijn val de knieschijf gebroken. Vader Madeleine deed hem naar het gasthuis voeren, ’t welk hij in het fabriek-gebouw zelf voor zijn werklieden had opgericht, en waarin twee liefdezusters als verpleegsters dienst deden. Den volgenden morgen vond de grijsaard op zijn...

Hoofdstuk VIII. Mevrouw Victurnien geeft dertig francs uit voor de zedelijkheid

Toen Fantine zag dat zij haar brood verdiende, had zij een oogenblik van blijdschap. Welk een gunst des hemels, met eere van zijn arbeid te leven! Zij kreeg weder lust tot arbeiden. Zij kocht een spiegel, smaakte het genot er haar jeugd, haar fraaie haar en fraaie tanden in te aanschouwen, vergat...

Hoofdstuk IX. Gevolgen der handeling van mevrouw Victurnien

De weduwe van den monnik was dus tot iets goed. De heer Madeleine wist overigens niets van dit alles. ’t Was een bijzondere samenloop van gebeurtenissen, als waarvan het leven vol is. De heer Madeleine bezocht schier nooit de werkplaats der vrouwen. Hij had tot opzichtster dezer werkplaats een...

Hoofdstuk X. Verdere gevolgen

Zij was tegen ’t einde van den winter uit de fabriek ontslagen; de zomer ging voorbij, maar de winter kwam terug. Korte dagen, minder werk. Des winters, geen warmte, geen licht, geen namiddag, de avond grenst aan den morgen, mist, schemering, het venster is dof, het geeft geen helder licht. De...

Hoofdstuk XI. Christus heeft ons vrijgemaakt

Wat beteekent deze geschiedenis van Fantine? ’t Is de maatschappij, die een slavin koopt. Van wien? Van de armoede, van den honger, van de koude, van de verlatenheid, van de hulpeloosheid, van het gebrek. Een rampzalige handel. Een ziel voor een stuk brood. De nood biedt aan, de maatschappij...

Hoofdstuk XII. Hoe mijnheer Bamatabois zich vermaakt

In alle kleine steden, en bijzonderlijk te M. sur M. was dit het geval, bestaat een klasse van jongelieden, welke een inkomen van vijftienhonderd francs ’s jaars met dezelfde verwaandheid en aanmatiging verteren, als huns gelijken te Parijs en andere hoofdsteden tweehonderdduizend francs...

Hoofdstuk XIII. Oplossing van eenige stedelijke politie-kwestiën

Javert duwde de omstanders ter zijde, drong door den kring en ging met snelle schreden naar het politiebureau aan ’t andere einde van het marktplein, en sleepte de rampzalige mede. Zij volgde werktuiglijk. Geen van beiden zeide een woord. De zwerm toeschouwers, uitgelaten van vroolijkheid, volgde...

Hoofdstuk I. Geschiedenis van den vooruitgang in de fabrikage der zwarte glaskoralen

Hij was iemand van ongeveer vijftig jaar, met een peinzend voorkomen en een goedhartig karakter. Meer wist men niet van hem te zeggen. Tengevolge der snelle ontwikkeling van de industrie, in welke hij zulk een bewonderenswaardige hervorming had gebracht, was M. sur M. het middelpunt van een groote...